WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY

1. Internacjonalizacja klubów sportowych jako trend na rynku sportu, Marketing i Rynek, 2017, nr 8
2. Sojusze marketingowe między detalistami a producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – Gospodarka Narodowa, 2017, nr 4
3. Ze sportu do zarządzania klubem – to możliwe!, Sport & Business, 2017, nr 2
4. Zastosowanie technologii mobilnych w marketingu polskich dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, Zeszyt Naukowy "Komunikacja cyfrowa (digital) - narzędzia i skuteczność", Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2016
5. Marketing wielokanałowy producentów i detalistów jako reakcja na zmiany zachowań zakupowych konsumentów, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016
6. Od marketingu eksportowego do marketingu wirtualnego i neomarketingu, czyli historia marketingu w Polsce, Zeszyty Naukowe KGŚ /współautorstwo/, 2013
7. Sponsoring – od formy promocji do aliansu marketingowego na przykładzie sportu w: Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce – pod red. B. Sojkina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011, nr 197
8. Sponsoring – nowe wartości dla sponsora i sponsorowanego, Handel Wewnętrzny, 2013, nr 3, tom II
9.Zastosowanie mobilnych technologii informacyjnych w marketingu, Gospodarka Narodowa, 2013, nr 7-8
10. Równowaga konkurencyjna na rynku sportu profesjonalnego jako przedmiot badań ekonomii sportu / , Gospodarka Narodowa, 2010, nr 10 11. Od Wydziału Handlu Zagranicznego do Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, 2010
12. Alianse marketingowe szansą na zwiększenie konkurencyjności /Marketing alliances as a potentiality of competitiveness improvement/, Marketing i Rynek, 2009, nr 6;
13. Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rynku Unii Europejskiej- standaryzacja i adaptacja - Gospodarka Narodowa, nr 4, 2009 - współautor
14. Sport z biznesem ręka w rękę – Sport und Wirtschaft Hand in Hand Wiadomości Gospodarcze – Wirtschaftsnachrichten, Polsko-Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa, Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer, 6/7, 2008
15. Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, Gospodarka Narodowa, 2007, nr 10
16. Istota i zakres marketingu sportu, Myśl Ekonomiczna i Prawna, WSHiP nr 1/16/, 2007 – współautor
17. Rynki elektroniczne w gospodarce światowej, Gospodarka Narodowa, nr 1-2, 2005
18. Internetowe platformy przyszłością światowego handlu między przedsiębiorstwami? Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2001, nr 3
19. Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich RFN, Sprawy Międzynarodowe, 1989, nr 2
20. Współczesne strategie międzynarodowej kooperacji przedsiębiorstw, Handel Zagraniczny, 1989, nr 6
21. Sponsoring – nowe narzędzie sukcesu rynkowego?, Reklama, 1989, nr 1
22. Bedingungen der Gründung von Joint Ventures und ihre Entwicklung in den osteuropäischen Ländern, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1988, nr 2
23. Trade closer to production, Interpolcom, 1988, nr 4
24. Coś się jednak zmienia. Handel bliżej produkcji, Polityka-Eksport-Import, 1988, nr 13
25. Eksporterzy na „Liście 500”, Polityka-Eksport-Import, 1988, nr 18
26. W jedności siła – Jak w EWG pomaga się małym przedsiębiorstwom, Polityka-Eksport- Import, 1988, nr 20
27. Skala produkcji w warunkach współpracy gospodarczej krajów RWPG /współautor/, Sprawy Międzynarodowe, 1988, nr 12
28. Kto czym kusi. Joint ventures w krajach socjalistycznych, Polityka-Eksport-Import, 1988, nr 19
29. Przedsiębiorczość w handlu zagranicznym /współautor/, Handel Zagraniczny, 1988, nr 6 30. Joint ventures na Wegrzech, Sprawy Międzynarodowe, 1987, nr 11 31. Konkurencyjność gospodarki FRN na rynkach zagranicznych, Sprawy Międzynarodowe, 1986, nr 9
32. Handel u sąsiadów. Więcej samodzielności, Polityka-Eksport-Import, 1986, nr 21
33. Firmy zachodnio-niemieckie o możliwości rozwoju wymiany handlowej z Polską, Handel Zagraniczny, 1986, nr 2
34. Die Internationalisierung der Industrieunternehmen in Polen, Zeitschrift für Betriebswrtschaft, 1985, nr 10
35. Popieranie eksportu w Austrii, Rynki Zagraniczne, 1983, nr 5
36. Popieranie eksportu w Hiszpanii, Rynki Zagraniczne, 1983, nr 5
37. Różnicowanie i ujednolicanie promocji w skali międzynarodowej, Reklama, 1983, nr 2
38. Pomoc państwa dla działań eksportowych w krajach kapitalistycznych, Sprawy
Międzynarodowe, 1982, nr 11
39. Marketing w zreformowanym przedsiębiorstwie handlu zagranicznego /współautor/, Handel Zagraniczny, 1982, nr 3
40. Popieranie eksportu w RFN, Rynki Zagraniczne, 1982, nr 125
41. Działania promocyjne w cyklu życia produktu na rynku międzynarodowym, Reklama, 1982, nr 9-10
42. Zależności między promocją eksportu a ceną towaru, Reklama, 1981, nr 5-6
43. Zakres i formy promocji eksportu w zależności od wykorzystywanych przez eksportera kanałów dystrybucji, Reklama, 1981, nr 7
44. Przedsiębiorstwa transnarodowe w usługach reklamowych, Handel Zagraniczny, 1981, nr 1
45. Marketingowe aspekty kooperacji przemysłowej we współpracy Wschód – Zachód, Handel Zagraniczny, 1981, nr 7/8
46. Wpływ właściwego wyboru adresatów promocji eksportu na skuteczność jej oddziaływania, Reklama, 1981, nr 4
47. Współczesne public relations firm kapitalistycznych, Rynki Zagraniczne, 1980, nr 142
48 Rozmieszczenie reklamy w czasie i czynniki na nie wpływające, Reklama, 1980, nr4
49. Reklama w Japonii, rynki Zagraniczne, 1979, nr 113
50. Sport nośnikiem treści reklamowych, Reklama, 1978, nr 12
51. Aktualne tendencje w rozwoju reklamy w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych, Reklama, 1978, nr 4
52. System komunikowania się przedsiębiorstwa handlu zagranicznego z rynkiem /współautor/, Reklama, 1978, nr 6
53. Promocja eksportu w PTHZ Varimex /współautor/, TNOiK, 1977
54. Elementy teorii informacji i semiologii w reklamie /współautor/, Reklama, 1976, nr 8
55. Elementy marketingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Ekonomista, 1976, nr 2
56. A reklam hatekonysaga, Nemzetkőzi Reklam Szemle, 1975, nr 6
57. Zagadnienia efektywności reklamy, Reklama, 1975, nr 9
58. Planowanie reklamy, Reklama, 1974, nr 9
59. Wykorzystanie modeli symulacyjnych w badaniach reklamy /współautor/, Reklama, 1973, nr 1;
60. Czy można zmierzyć efekty reklamy, Reklama, 1973, nr 6
61. Korzyści segmentacji rynku /współautor/, Rynki Zagraniczne, 1973, nr 19
62. Strategia segmentacji rynku towarów konsumpcyjnych /współautor/, Rynki Zagraniczne, 1973, nr 7
63. Modele symulacyjne w pracach badawczych /współautor/, Rynki Zagraniczne, 1973, nr 60
64. Modele symulacyjne w badaniach marketingowych /współautor/, Handel Wewnętrzny, 1973, nr 1
65. Wykorzystanie modeli symulacyjnych w badaniach reklamy /współautor/, Reklama, 1973, nr 1
66. Segmentacja rynku jako część składowa nowoczesnej strategii marketingowej /współautor/, Reklama, 1972, nr 10
67. Zastosowanie programowania liniowego do optymalnego wyboru środków reklamowych, Reklama, 1972, nr 4
68. Wyobrażenie o marce w działalności marketingowej przedsiębiorstw /współautor/ , Rynki Zagraniczne, 1974, nr 45
69. Model ustalania wydatków na reklamę, Handel Wewnętrzny, 1972, nr 2 70. Franchising, Handel Zagraniczny, 1971, nr 8